Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Στην αγορά του Αλ Χαλίλι
Ερμηνευτής:Αλκίνοος Ιωαννίδης
Δημιουργός:Νίκος Ζούδιαρης
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=M9mWAk9wNfA
Χρήστης:nikosvourlis
Άλλες εκδόσεις:
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−14−14−12−14−-10−−9−−7−-12−-12−-10−-12−12

O ά νε μος θα καί ει στη γη του Νεί λου
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−5−−--5−−-5−9-−10−12−-12−10−−9−−7
Μιαρ χαί α μυ ρω διά θα μας με θά
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−14−--14−-12−14−10−−9−−7−--12−-10−12−-12
Στον τρο πι κό πως θά σαι του Κα ρκί νου
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−5−-−5−−5−−9−-10−12−--12−-10−−9−10
Μέ σα σου θα γε ννιέ ται μια θε ά
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Γύρισμα
D−−−5−10−−9−−8−−7−−5−−4−−5−−7

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ρεφρέν
D−−10−-12−12−12−-12−10−12−14−12
Στην α γο ρά του Αλ Χα λί λι
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12−12−-12−-12−14−-15−-14−-12
Θα που λάω τα δυο σου χεί λη
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−10−-12−12−12−12−10−14−12−--10
Δυο πε ρι ου σί ες κι άλλη μια
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−9−−7−−9−−9−−-9−−-9−−9−5−-10−9
Τέ σσε ρις ε γώ θα δώ σω
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12−12−-12−12−12−12−10−9
Θα πλη ρώ σω ό σο ό σο
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12−12−-12−12−--12−10−14−12−10
Να μου κά νουν μί α με λα νιά
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−9−-9−--9−-10−--12-12−10−9−-7
Να μου κά νουν μί α με λα νιά
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: