Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Νήσος των Αζορών
Ερμηνευτής:Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=DZKOdlcoedo&list=R
Χρήστης:Chris240891
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή:


D−−−−−−0−−2−−3−−3−−3−−3−−3−−2−−3−−4−−5−−5−−5−−5−−5−−4−−5−−6−−7−−7−−7−−8−−7−−5−−3−−2−−0−−3−−2−−0−−−
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3D−−−−−−0−−2−−3−−3−−3−−3−−3−−2−−3−−4−−5−−5−−5−−5−−5−−4−−5−−6−−7−−7−−7−−8−−7−−5−−3−−2−−0−−−−−0−−−−−0−−−−−0|
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0−−−−−0−−−|

Έ να πλοίον τα ξιδ εύο ν με υπέροχον καιρόν
D−−−0−−−−−0−−0−−3−−3−−2−−0−−0−−2−−3−|−−−2−−3−−5−| −−7−−7−−7−−7−−3−−5−−5−−8−−8−−7−−
A−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−− −−| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

αι φνι δίως ε ξο κεί λει ανοιχτά,ανοιχτά των Αζορών

D−−−7−−8−−9−10−10−10−10−−7−12−12−12−12−10−12−10−−8−−7−−5−|-10−−8−−7−−8−−7−−5−−5−−3−−2−−0−|−−−8−−7−−5−−3−−2−−0−−0−−2−−3−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Κι ένας νέος με μιαν νέαν, ω ραι ό τα τα παι διά
D−−−5−−0−−5−−5−−8−−8−−7−−5−−3−−2−−0−|−−−0−−2−−3−|−−−5−−0−−5−−5−−8−−8−−7−−7−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

φ θά νουν κο λυμ βών γε νναίως εις πλησί,εις πλησίον αμμουδιάν
D−−−7−−8−−9−10−10−10−10−−7−12−12−12−12−10−12−10−−8−−7−−5−10−−8−−7−−8−−7−−5−−5−−3−−2−−0--|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--|


D−−|−−−7−10−−8−−7−−8−−7−−5−−5−−3−−2−−0−−8−−7−−5−−3−−2−−0−|
A−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
Α ργότε ρα α ργότ ερα, πλη σίασαν δυο κό τερα
D−−−−−−3−−3−−3−−7−−5−−2−−3−−7−−8−−7−10−−8−−7−−5−−3|−−7−−8−−7−10−−8−−7−−5−−3|
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|
ή ρθε κι ένα βα πό ρι μα ταί ως ψάχνον για να βρ ει ι ι ι ματαίως ψάχνον για να βρει τον νέον και την κόρη
D−−−7−−8−−8−−8−−7−−5−−5−−5−−8−−7−−7−−7−−5−−3−−3−−3−|−−−7−−5−−3−−2−−2−−0−−2−−3−−5−−3−−5−−−−7−−7−-|−−−7−−8−−7−−5−−8−−7−−5−−3--7−−10−−8−−7−−8−−5−−7−−3|
A--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Κατη ραμ ένη νήσ ος, νή σος των Αζ ορ ών που κα τασ τρέ φεις νέ ου ς και θά πτ εις των κορ ών
D---3--3--3--3-----3--5--3--5--7--7--7--7--5--5--3--2--2----3--3--3--3--|--3--5--7--|--8--8--8--7--5--5--5--8--7--7--7--5--3--3--3--7--5--5--5--3--2--3--5--7--3--5--3--5--7|
A---------------3----------------------------------------3--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

που κα ταστρέ φεις νέ ου ς και θά πτ εις των κορ ών
D--7--8--8--8--7--5--5--5--8--7--7--7--5--3--3--3--7--10--8--7--8--5--7--3--|
A---------------------------------------------------------------------------|


D--10--8--7--5--8--7--5--3--|
A---------------------------|Στίχοι:

Ένα πλοίον ταξιδεύον με υπέροχον καιρόν,
αιφνιδίως εξοκείλει ανοιχτά των Αζορών


Κι ένας νέος με μιαν νέαν, ωραιότατα παιδιά,
φθάνουν κολυμβών γενναίως εις πλησίον αμμουδιάν

Ζώντας βίον πρωτογόνων και ο νέος με την κόρη,
κοίταζαν και κάπου-κάπου εάν έρχεται βαπόρι

Αλλά φθάσαντος χειμώνος και μη φθάνοντος βαπόρι,
απεβίωσεν ο νέος και απέθανεν η κόρη


Αργότερα αργότερα, πλησίασαν δυο κότερα,
ήρθε κι ένα βαπόρι ματαίως ψάχνον για να βρει,
ματαίως ψάχνον για να βρει τον νέον και την κόρη

Κατηραμένη νήσος, νήσος των Αζορών
που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών x2 (το δεύτερο μόνο)

Να πέσει τιμωρία από τον ουρανόν
να λείψεις απ’ τους χάρτας και των ωκεανών x2 (το δεύτερο μόνο)Πρόσθεσε σχόλιο: